] crc4rmc: ગેલેરી

ગેલેરી


સી.આર.સી.નંબર-૪  રાજકોટ કોર્પોરેશનની વિવિધ પ્રવૃત્તિના ફોટોગ્રાફ
શ્રી નાના સહેબ પેશ્વા પ્રાથમિક શાળા મુલાકાત 

શ્રી નાના સહેબ પેશ્વા પ્રાથમિક શાળા મુલાકાત 

શ્રી નાના સહેબ પેશ્વા પ્રાથમિક શાળા મુલાકાત 

શ્રી નાના સહેબ પેશ્વા પ્રાથમિક શાળા મુલાકાત 


સી.આર.સી.કક્ષાની તાલીમ તા:૧૧-૦૭-૨૦૧૫ સી.આર.સી.નંબર-૪ રાજકોટ 

સી.આર.સી.કક્ષાની તાલીમ તા:૧૧-૦૭-૨૦૧૫ સી.આર.સી.નંબર-૪ રાજકોટ 

સી.આર.સી.કક્ષાની તાલીમ તા:૧૧-૦૭-૨૦૧૫ સી.આર.સી.નંબર-૪ રાજકોટ 

સી.આર.સી.કક્ષાની તાલીમ તા:૧૧-૦૭-૨૦૧૫ સી.આર.સી.નંબર-૪ રાજકોટ
સી.આર.સી.કક્ષાની તાલીમ તા:૧૧-૦૭-૨૦૧૫ સી.આર.સી.નંબર-૪ રાજકોટ 

સી.આર.સી.કક્ષાની તાલીમ તા:૧૧-૦૭-૨૦૧૫ સી.આર.સી.નંબર-૪ રાજકોટ

સી.આર.સી.કક્ષાની તાલીમ તા:૧૧-૦૭-૨૦૧૫ સી.આર.સી.નંબર-૪ રાજકોટ


સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન-૨૦૧૩ 

સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન-૨૦૧૩ 


સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન-૨૦૧૩ 

સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન-૨૦૧૩ 

સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન-૨૦૧૩ 

સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન-૨૦૧૩ 

સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન-૨૦૧૩ 

સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન-૨૦૧૩ 

સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન-૨૦૧૩ 

સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન-૨૦૧૩ 

સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન-૨૦૧૩ 

સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન-૨૦૧૩ 

સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન-૨૦૧૩ 

સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન-૨૦૧૩ 

સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન-૨૦૧૩ 

સી.આર.સી.કક્ષાનું ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન-૨૦૧૩ સી.આર.સી. ની તાલીમમા તાલીમાર્થીઓ શૈક્ષણિક પ્રદર્શન નિહાળી રહ્યા છે.

સી.આર.સી.એક દીવસ ની  તાલીમમાં કો-ઓર્ડીનેટર માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે.
સી.આર.સી.એક દીવસ ની  તાલીમમાં કો-ઓર્ડીનેટર માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે.
સી.આર.સી.કક્ષાની તાલીમમાં શૈક્ષણિક પ્રદર્શન તા:૨૨.૧૨.૨૦૧૨  શાળા નંબર-૧૦  રાજકોટ કોર્પોરેશન

સી.આર.સી.કક્ષાની તાલીમમાં શૈક્ષણિક પ્રદર્શન તા:૨૨.૧૨.૨૦૧૨  શાળા નંબર-૧૦  રાજકોટ કોર્પોરેશન

સી.આર.સી.કક્ષાની તાલીમમાં શૈક્ષણિક પ્રદર્શન તા:૨૨.૧૨.૨૦૧૨  શાળા નંબર-૧૦  રાજકોટ કોર્પોરેશન
સી.આર.સી.કક્ષાની તાલીમમાં શૈક્ષણિક પ્રદર્શન તા:૨૨.૧૨.૨૦૧૨  શાળા નંબર-૧૦ તથા ૫  રાજકોટ કોર્પોરેશન